Predaj zbrani a streliva Puškárstvo Bratislava

Servis, oprava a úprava zbraní

V rámci našich služieb zabezpečujeme kompletný servis zbraní a ich čistenie, renováciu zbraní či výrobu zbrane na mieru. Nakoľko sme držiteľom zbrojnej licencie sk. A,B,C,D sme oprávnený nielen zbrane predávať ale aj upravovať a vykonávať všetky ostatné činnosti na ktoré sú uvedené skupiny zbrojnej licencie potrebné, hlavne oprava zbrani a úprava zbraní. Všetky úkony vykonávame v našej puškárskej dielni, pričom v tejto oblasti zbierame skúsenosti už od roku 2004. Priamo na predajni vám samozrejme v prípade záujmu nainštalujeme aj zakúpené doplnky na vašu zbraň. Konkrétne vám ponúkame nasledujúce úkony:

slide servis
slide servis
slide servis
slide servis
previous arrow
next arrow
Oprava zbraní, úprava zbraní a odborné čistenie zbraní
Leštenie a pieskovanie zbraní
Aplikácia povrchovej úpravy farbami značky Duracoat a Cerakote
Aplikácia povrchovej úpravy černením za tepla a studena (bluering)
Aplikácia povrchovej úpravy galvanickým niklovaním, zlatením, striebrením (len malé ovládacie prvky)
Možnosť sprostredkovania ryteckých prác na zbraniach
Obnova vzhľadu damascénskej ocele
Vyladenie spúšťových systémov

Montáž optických a elektro optických zameriavačov
Výroba montážnych prvkov zameriavačov na mieru
Výroba zbrane na mieru
Ničenie zbraní
Výroba hlavní
Lapovanie hlavní
Nastreľovanie optických a elektro optických zameriavačov ( využívame výhradne strelnicu Zohor)
Oprava pažby, renovácia pažby, výroba pažby, ´´beding´´
A mnoho iného

NEOPRAVUJEME A NEUPRAVUJEME zbrane kategórie D a taktiež nepredávame strelivo do týchto zbraní !!!

Ukážky našich servisných prác si môžete pozrieť na stránke www.opravazbrani.sk

Oprava a úprava zbraní

Potrebuje vaša zbraň nevyhnutný servis? Jej poškodenie znemožňuje bezpečné použitie a je vo veľmi zlom estetickom stave ? Alebo je v dobrom stave ale potrebuje rozsiahlu úpravu ? Doneste ju k nám. Odborne zhodnotíme aktuálny technický stav zbrane, navrhneme postup jeho nápravy alebo úpravy a následne ho zrealizujeme. Servis zbraní vykonávame v našich puškárských dielňach, ktoré vám ponúkajú viacero služieb. Okrem samotnej opravy je to aj profesionálne, hĺbkové čistenie zbraní za pomoci chémie od spoločnosti Tetra Gun, SchleTek a iných výrobcov. Aplikácia rozličných povrchových úprav dodávajúcich zbraniam nový jedinečný dizajn. Výroba a oprava poškodených alebo zničených súčiastok zbraní, dolaďovanie spúšťových mechanizmov a vôbec takmer všetko na čo si v oblasti zbraní spomeniete. Všetko pod odborným dohľadom nášho hlavného zbrojára a s garanciou tej najvyššej kvality prevedených prác.

Oprava a úprava zbraní v zmysle platnej legislatívy SR

Definovanie zbrane v zmysle §2 odst. 1 písm. a,b,c ) Zákona č. 190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Na účely tohto zákona sa rozumie a) zbraňou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, replika zbrane a napodobenina zbrane,
b) hlavnou časťou zbrane hlaveň, vložná hlaveň, rám, telo, puzdro záveru, záver, závorník, nábojová komora, valec revolvera, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované, 

Jediný, kto má oprávnenie v zmysle zákona zbraniach a strelive a v zmysle Zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) na opravu a úpravu zbrane ako takej ( teda aj ich samotných hlavných častí ) je držiteľ zbrojnej licencie sk. B. Vysvetlenie v zmysle živnostenského zákona nájdete v Prílohe č. 2 k zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov VIAZANÉ ŽIVNOSTI, SKUPINA 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia pri opravách úpravách, výrobe a vývoji zbrani je teda mat potrebné nasledovné – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo – 10 rokov praxe v odbore.

Definovanie opravy zbraní . Zákon č. 64 /2019 Z.z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. Tento zákon vysvetľuje podrobnosti o opravách a úpravách a opäť o tom, kto ich môže vykonávať. Uvádzame podstatné časti zákona.

§ 2 Základné pojmy Na účely tohto zákona sa rozumie

písm. c) podstatnou úpravou strelnej zbrane výmena, oprava alebo zmena hlavnej časti strelnej zbrane alebo časti strelnej zbrane, pri ktorej dochádza k zmene výkonu, kategórie, typu, účelu určenia, používaného kalibru náboja, rozmerov, pevnosti materiálu strelnej zbrane alebo k výmene silno namáhanej hlavnej časti strelnej zbrane alebo časti strelnej zbrane, ktorá vyžaduje inštaláciu do strelnej zbrane,

písm. d) úpravou strelnej zbrane výmena, oprava alebo zmena hlavnej časti strelnej zbrane alebo časti strelnej zbrane, pri ktorej nedochádza k zmene výkonu, kategórie, typu, účelu určenia, používaného kalibru náboja, rozmerov, pevnosti materiálu strelnej zbrane alebo k výmene silno namáhanej hlavnej časti strelnej zbrane alebo časti strelnej zbrane, ktorá vyžaduje inštaláciu do strelnej zbrane a na ktorej je posúdená zhoda,

 

§ 7 Povinnosti výrobcu (1) Výrobca je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá strelnú zbraň alebo strelivo navrhuje, vyrába, zadáva navrhnutie alebo zadáva výrobu a uvedie na trh pod svojím obchodným menom alebo ochrannou známkou alebo ich používa na vlastné účely a je držiteľom zbrojnej licencie. Za výrobcu sa považuje aj ten, kto vykoná podstatnú úpravu strelnej zbrane, úpravu strelnej zbrane alebo podstatnú úpravu streliva.

Pred tým, než u niekoho necháte zbraň v úschove, overte si či je držiteľom príslušnej skupiny zbrojnej licencie aby ste sa sami nedostali do problémov tým, že zveríte zbraň na opravu osobe alebo firme, ktorá na to nemá oprávnenie. Príklady prác na ktoré je potrebná zbrojná licencia sk. B nájdete tu všeobecne sa ale za opravu a úpravu považuje všetko v zmysle §2 písm. c,d) zákona 64 /2019 Z.z. Ak Vám zbraň upraví alebo opraví niekto iný ako držiteľ zbrojnej licencie sk. B, tak Vám bude automaticky zrušená záruka na zbraň alebo príslušenstvo, kvôli neodbornému zásahu, neodbornej montáži, neodbornej úprave, neodbornej oprave. Trestného činu sa dopúšťa ten, čo vykoná komerčným spôsobom opravu alebo úpravu zbrane a nebude držiteľom sk. B zbrojnej licencie.

 

§ 251 Zákona 300/2005 Z.z. Trestný zákon. Neoprávnené podnikanie
(1) Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) tým, že použije iného ako pracovnú silu,
c) a získa ním väčší prospech,
d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie, alebo
e) tým, že poskytuje bez odbornej kvalifikácie služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má odbornú spôsobilosť.

Renovácia zbraní

Vlastníte starú zbraň, ktorá nutne potrebuje renováciu? Nechcete prísť o váš historický kúsok, ale naopak, radi by ste ho nechali zveľadiť a zhodnotiť ? Doneste ho k nám. Ponúkame vám profesionálnu renováciu zbraní. Zabezpečíme opravu a vyčistenie starej zbrane, aplikáciu rozličných povrchových úprav, prípadne výrobu poškodených častí . Dokonca spolupracujeme s niekoľkými ryteckými dielňami, takže nieje problém vašu zbraň ozdobiť a personifikovať a tým s nej spraviť jedinečný kus. Všetko tak, aby bola vaša zbraň plne funkčná a zároveň vyzerala naozaj skvostne.

Zbrane na mieru

Túžite po zbrani, ktorá bude skutočným originálom a budete sa ňou môcť pýšiť len a len vy? Všetko je možné a pomôžeme vám s tým práve v Luxury Guns. Výroba zbraní na mieru je síce zdĺhavý a finančne náročnejší krok ale týmto krokom sa zaručene oddelíte od šedého priemeru a investujete do kvality. V prípade, že chcete zbraň od iného výrobcu, nieje to vôbec problém. Medzi dodávateľmi máme aj spriatelené firmy zaoberajúce sa ručnou výrobou zbraní na mieru, ktoré sú naozaj jedinečné. Zbrane na mieru maximálne odzrkadľujú požiadavky zákazníkov, a to po stránke technickej i dizajnovej. Zbrane na mieru vás oddelia od ostatných strelcov, nakoľko každá ručne vyrábaná a ručne zdobená zbraň je vo svojej podstate jedinečný, investičný originál, ktorý na cene nestráca. Navštívte nás, priblížte nám, o čo máte záujem a spoločne navrhneme ideálne riešenie zbrane, na ktorú budete môcť byť patrične hrdí.